• darkblurbg

Onze adviseurs hebben ruime werkervaring met HRM vraagstukken rondom instroom doorstroom en uitstroom van personeel. We nemen regelmatig deel aan bijscholing zodat de beheersing van de eigen vakdisciplines optimaal blijft.

Interim management
Allround HR ondersteuning van onze adviseurs bij u op locatie voor korte of langere periode.

Projecten:

HR beleid
Medewerkers zijn het kapitaal van uw onderneming. Een beter gebruik van de talenten van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie; strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid kun je daarom niet los zien van elkaar. Wil de organisatie zijn strategische doelen behalen dan zal het personeelsbeleid hierop afgestemd moeten zijn.

Reorganisatie, fusie en verzelfstandiging
Functionele integratie: Harmonisatie regelingen.

Functionele integratie: Juridische advisering over het traject, rol van de  medezeggenschap en Sociaal statuut.
Voor gemeentes: voorbereiding, advisering en implementatie Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).
Rechtspositionele vraagstukken en reguliere werkzaamheden t.a.v. arbeidsvoorwaarden.

Functiebeschrijving en waardering
We maken gebruik van het volgende stappenplan als leidraad voor het opstellen van de functiebeschrijvingen en waarderen:

Stap1: Inventarisatiefase
Inventariseren (dossieronderzoek) van het huidige functiehuis en de huidige functiebeschrijvingen en het bespreken van de actuele situatie.

Stap 2: Schrijffase
Het opstellen van conceptfunctiebeschrijvingen op basis van de actuele situatie en met behulp van een vooraf overeenkomen format. Waar nodig zal er nog nadere informatie over de functies worden ingewonnen.

Stap 3: Afstemmingsfase
Bespreken van de concept functiebeschrijvingen, uitvoeren van aanpassingen en definitief vast laten stellen:

Stap 4: Waarderingsfase
Zodra de functiebeschrijvingen definitief zijn vastgesteld zullen deze worden gewaardeerd. Hiertoe stellen we per functie een waarderingsadvies op.

Stap 5: Indien van toepassing : ondersteuning bijzonder bezwaar procedure.

Duurzame inzetbaarheid
Uit een mede door Solon uitgevoerd onderzoek binnen de museale sector van Nederland blijkt dat duurzame inzetbaarheid de komende jaren een belangrijk thema is voor museum directeuren en HR adviseurs. Wij adviseren welke instrumenten en wat voor HR beleid  het beste ingezet kunnen worden voor kleine en middelgrote musea om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de voorziene problemen op middellange termijn op te lossen. Daarbij kijken wij naar best practises van musea vanuit andere sectoren.

Recruitment
Adviseren en ondersteunen, in de rol van externe HR adviseur, bij de werving en selectieprocedure. Het kan daarbij onder meer gaan om: werving, advies en ondersteuning bij de brievenselectie, het voorbereiden, adviseren en het mede voeren van de sollicitatiegesprekken en advies over arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in een dienstverband van een werknemer bij een werkgever. Uitgangspunt is dat een werkgever en een werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken. Wanneer er onderling geen afspraken zijn gemaakt, gelden de algemene regels. Wij bieden u advies over en ondersteuning bij  (individuele) vraagstukken over arbeidsvoorwaarden. Daarnaast geven wij voorlichting over en toepassing van arbeidsvoorwaarden. Tevens kunnen wij stevige ondersteuning bieden bij juridische of ontslagprocedures.

Risico inventarisatie & evaluatie
Heeft u een RI&E die geactualiseerd dient te worden en niet meer aansluit op de huidige organisatie? U kunt bij Solon een RI&E uit te laten voeren om de risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen.  Naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen heeft een RI&E de volgende doelstellingen voor ogen:  lager ziekteverzuim, minder kans op WIA instroom , meer werkplezier en gemotiveerde werknemers, minder kans op onveilige situatie en ongevallen, betere productiviteit door een goede werkomgeving, goed werkgeverschap. De RI&E resulteert in een rapportage en een plan van aanpak.

Medewerkers tevredenheid onderzoek en vrijwilligers tevredenheid onderzoek
Uw organisatie heeft een groot belang bij tevreden medewerkers, immers, voor het realiseren van uw organisatiedoelen heeft u de inzet van uw medewerkers nodig. Tevreden medewerkers zijn doorgaans zeer gemotiveerd om zich in te zetten voor hun werk en voor hun organisatie, zijn loyaal en zijn veelal bereid zich ook voor iets nieuws in te zetten. Tevreden medewerkers vormen bovendien een goede basis voor tevreden klanten. Maar hoe tevreden zijn de medewerkers van uw organisatie? En op welke terreinen kan uw organisatie volgens uw medewerkers verbeterd worden? Is er onder uw medewerkers voldoende commitment  om een groot veranderingsproces door te maken?

Om op deze vragen antwoord te vinden biedt een tevredenheidsonderzoek dé oplossing. Uit het onderzoek kunnen nuttige bevindingen voor het verbeteren van uw organisatie voortvloeien en kan inzicht in de arbeidsbeleving van uw medewerkers worden verkregen. Solon Management & Organisatie voert medewerkers tevredenheidsonderzoeken en vrijwilligers tevredenheidsonderzoeken uit die ofwel gericht zijn op specifieke thema’s en aandachtgebieden ofwel gericht op de totale werkbeleving van uw medewerkers.

 

Contact

Solon Management & Organisatie

Laurens Jzn. Costerstraat 15A
3261 LH  Oud-Beijerland

0186 - 621944
www.solon-net.nl

BTW nummer
8110.45.961.B01

KvK nummer
24443126

Social media